Shalom Missionary Baptist Church
3621 Paseo Boulevard
Kansas City, MO 64109
Phone: 816.924.0631